RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo”

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” z siedzibą w Koronowie, ul. Wąskotorowa 4. Numer KRS 0000692757.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością Stowarzyszenia Rowerowego „Rowerowe Koronowo”, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez Stowarzyszenie na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 2 niniejszej klauzuli.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo” danych osobowych posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 20 i 21 RODO;

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Stowarzyszenie Rowerowego „Rowerowe Koronowo”, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.